ලබන වසරේ අයවැයට අදාල විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මුදල් හා ජනමාධ්‍ය
අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට හෙට ඉදිරිපත්
කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ ඒ අමාත්‍යංශවලට මුදල් වෙන් කර ආකාරය මේ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත
මගින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කෙරෙන බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය පැවසුවේ.

ලබන වසර සදහා අයවැය යෝජනා මුදල් ඇමතිවරයා විසින්
ලබන නොවැම්බර් මස 05 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY