නොර්වෙි රාජ්‍යයේ  තානාපති Thorbjorm Gaustadasether මහතා අද  උතුරු පලාත් ආන්ඩුකාරවර සුරේන් රාගවන් මහතා හමු විය. ඒ යාපනයේදීයී. මෙහිදී දේශපාලන හා සාමාජීය වශයෙන් කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳ සාකච්ඡුා වූ බවයි යාපනය වාර්තාකරු පැවසුවේ.

LEAVE A REPLY