අයවැය විවාදයේ ජනාධිපති වැය ශිර්ෂය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. ඊට අදාල ඡන්ද විමසීමක් අවශ්‍ය නොවන බවයි සභානායක ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසුවේ. ඒ අනුව ජනාධිපති වැය ශිර්ෂය ඒකමතිකව සම්මත වුණා.

එමෙන්ම අගමැති වැය ශිර්ෂය ඇතුළු වැය ශීර්ෂ 25 ක් අද සම්මත වුණා.

ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය පරාජය කරන බවට එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ පසුපෙළ නියෝජිතයින් ප‍්‍රකාශ කර තිබුණද ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයට අදාලව ඡුන්ද විමසීමක් අවශ්‍ය නොවන බවයි සභානායක ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසුවේ.

මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ තුෂාර ඉදුනිල් මන්ති‍්‍රවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් පැවසුවේ ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය පරාජය නොකරන්නැයි අගමැතිවරයා පසුපෙළ මන්ති‍්‍රවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY