ෆොනී සුළි කුණාටු පද්ධතිය දිවයිනෙන් ඉවතට ගමන් කරමින් ගමන් කරනු ඇති බව කාලගුණ විදය් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මේ හේතුවෙන් දිවයිනේ සහ දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල තවදුරටත් තද සුළං සහ තද වැසි තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු වන බවයි එම දෙපාර්තෙම්න්තුව සදහන් කලේ.

එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රදේශවලට පැ.කි.මි.60 දක්වා තද සුළං බලාපොරොත්තු විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කලේ.

LEAVE A REPLY