ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන විස්තීර්ණ ණය මුදලේ 5 වන වාරිකය නිදහස් කිරීමට එහි විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය හිමි වී තිඛෙනවා.

ඒ අනුව එම ණය පහසුකමේ අවසන් වාරිකය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 164.1 ක මුදල ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට නියමිතයි.

තුන් අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක් යටතේ 2016 වසරේ ජුනි මස 3 වන දින ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5 ක මුදලක් ලබාදීමට එකගත්වය පළකරනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY