මේජර් ජෙනරාල් රුවන් කුලතුංග මහතා ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී ලෙස පත් කර තිබෙනවා.

හිටපු ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම සමඟ හිස්වූ එම ධුරය සඳහා මේජර් ජෙනරාල් රුවන් කුලතුංග මහතා පත්කර ඇති බව සඳහන්.

සෞඛ්‍ය හේතුවක් මත තමන් ධුරයෙන් ඉවත්වන බව හිටපු ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියෙහි සඳහන් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY