දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට වැඩි දායකත්වය ලබා දෙන්නේ පෞද්ගලික අංශය බව ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙර්රා මහතා පවසනවා.

එය සියයට 81ක ප්‍රතිශතයක් බවයි ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ.

දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට රාජ්‍ය අංශයේ දායකත්වය සියයට 19 ක් බවද ධම්මික පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කළා.

(ගිහාන් සම්පත් බණ්ඩාර)

LEAVE A REPLY