ආණ්ඩුව පැමිණි ගමන්මග පිළිබඳ තමන් සෑහීමකට පත්වන බව අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පවසනවා.

ජනතාවට රට තුළ සාධාරණ ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විශ්වාසය ඇති කිරීමට හැකි වීම පිළිබඳ සතුටට පත්වන බවයි පස්ගොඩ මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ඒ මහතා කියාසිටියේ.

LEAVE A REPLY