කොළඹ කොටුව සිට පොළොන්නරුව දක්වා දිවෙන නව නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සේවාවක් අද සිට ධාවනයට එක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබෙනවා.

‘පුලතිසි නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය’ ලෙස නම් කර ඇති මෙම දුම්රිය දිනපතා ධාවනය වීමද විශේෂත්වයක්.

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද නව එස් 13 වර්ගයේ බලවේග කට්ටලයක් යොදාගෙන දුම්රිය ධාවනය කෙරෙනවා.

වායු සමීකරණය කරන ලද පළමු පන්තියේ මැදිරියක්, දෙවැනි පන්තියේ මැදිරියක්, තෙවැනි පන්තියේ මැදිරි 3 කින්ද එය සමන්විතයි.

 දුම්රිය අංක 6075 දරණ ගමන් වාරය කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ප.ව.03/05 ට ගමන් ආරම්භ කර,  පොළොන්නරුව දුම්රිය ස්ථානයට රාත්‍රි 07/47 ට ළඟා වීමට නියමිත වේ.

නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන (6075)

ප.ව.04.08 – පොල්ගහවෙල

ප.ව.04.32 – කුරුණෑගල

ප.ව.05.12 – මහව සන්ධිය

ප.ව.06.05 – කලා වැව

ප.ව.06.16 – කැකිරාව

ප.ව.06.42 – හබරණ

ප.ව.07.24 – හිඟුරක්ගොඩ

ප.ව.07.47 – පොළොන්නරුව

දුම්රිය අංක 6076 දරණ ගමන් වාරය පොළොන්නරුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් පෙ.ව.03/45 ට ගමන්  ආරම්භ කර කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට පෙ.ව. 09/08 ට ළඟා වීමට නියමිත වේ.

නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන (6076)

පෙ.ව.04.05 – හිඟුරක්ගොඩ

පෙ.ව.04.38 – හබරණ

පෙ.ව.05.04 – කැකිරාව

පෙ.ව.05.16 – කලා වැව

පෙ.ව.06.01 – මහව සන්ධිය

පෙ.ව.06.39 – වැල්ලව

පෙ.ව.07.20 – කුරුණෑගල

පෙ.ව.07.42 – පොතුහැර

පෙ.ව.08.00 – පොල්ගහවෙල

පෙ.ව.09.03 – මරදාන

පෙ.ව.09.08 – කොළඹ කොටුව

LEAVE A REPLY