අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ගේ ජාතික හැදුනුම්පත් පිළිබඳ විමසීම සඳහා දුරකතන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසිනුයි මෙම දුරකතන අංකය හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ.

ඒ අනුව ජාතික හැදුනුම්පත් ලැබී නොමැති සිසුන්ට 0115 / 226 115 යන දුරකතන අංකය අමතා තොරතුරු දැනගත හැකියි.

2019 මාර්තු 31 වන දිනට පෙර ජාතික හැදුනුම්පත සඳහා සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ පළාත් කාර්යලයට යොමු කරන ලෙස 2018 දෙසැම්බර් මස 26 වනදා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර දැනුම් දී තිබුණා.

ඒ අනුව නිකුත් කළ හැදුනුම්පත් මේ වන විට අයදුම්කරුවන්ගේ නිවෙස්වලට යොමු කර ඇති බවයි පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

LEAVE A REPLY