රත්නපුර කහවත්ත නගරය සම්පූර්ණයෙන්ම සිතුවම්වලින් අලංකාරවත් ලෙස
සකස් කර තිබෙනවා.

මෙම අලංකාර කටයුතු සඳහා ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන්, වෙළෙඳ ප්‍රජාව සහ කහවත්ත පොලීසිය දායකත්වය ලබාදී තිබූ බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY