මාතර, බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය ඉදිරි මාස තුන තුළදී විධිමත් ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා ගන්නා බව ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා මහින්ද අමරවීර මහතා ගිය අවස්ථාවේදී ඔහු මෙම අදහස් පළකළා.

LEAVE A REPLY