දිවයිනේ මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාමේ බලය තවත් මාසයක කාලයක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙත පවරා තිබෙනවා.

දිවයින අභ්‍යන්තරයේ සහ දිවයිනට අයත් මුහුදු කලාපවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමත්, මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාමේ වගකීමත්, මෙලෙස ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙත පවරා ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයා විසින්.

මීට අදාළව අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්ද නිකුත් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY