ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සදහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක ණය ඇපකර නැවත නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

ලංකා බැංකුවට හා මහජන බැංකුවට මෙම ණය ඇපකර ලිපි නැවත නිකුත් කිරිමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවූ බවයි ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ප්‍රකාශ කලේ .

පසුගිය කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ණය සුරක්ෂණය සදහා මහා භාණ්ඩාගාරයේ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත ණය ඇපකර ලිපි 08 හා භාණ්ඩාගාර ඇපකර 02 නිකුත් කර තිඛෙනවා .

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකන් සමාගම ලබා ගෙන ඇති ඇමෙරිකානු ඩොලර් ණය පහසුකම් වල වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 205.38ක්. ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ණය පහසුකම්වල මුළු වටිනාකම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 27.60 ක් වනවා .
අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කලේ ජාතික ආයතන සුරක්ෂිත කිරීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය මත මෙම ණය ඇප කර නැවත නිකුත් කිරීමට රජය තීරණය කළ බවයි .

LEAVE A REPLY