අපි එනතුරු ගෙදර ඉන්න නමිත් ආරම්භ කරන ලද වියලි සලාක ගෙයින් ගෙට ගොස් අලෙවි කිරීමේ වැඩසටහන අද බස්නාහිර පළාතෙන් ආරම්භ වුණා.

මෙම වැඩසටහන යටතේ රුපියල් 500 සහ 1000 වටිනාකම්වලින් යුත් වියලි සලාක ඇතුළත් බඩු මලු ජනතාව වෙත ලබාදීම සිදුවූ බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ.

තමන්ට අවශ්‍ය බඩු මලු දුරකථනය මගින් දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපර්තම්නේතුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වුණේ.

LEAVE A REPLY