ඇඳිරිනීති තත්වය මත ජීවනෝපාය අහිමි වු පවුල් මැයි මාසයට අදාල දීමනාව ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මුදල් සමෘද්ධි බැංකු වෙත ලබා දීම ප්‍රමාදවීම පිළිබඳ සමෘද්ධී සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. මැයි මාසයට අදාල දීමනා ලබාදීම මැයි 18 වැනි දින සිට ආරම්භ කල යුතු බටව උපදෙස් ලබා දී ඇතත් එය නිසි ලෙස සිදුකිරීමේ අවස්ථාව අහිමිවෙමින් ඇති බවයි සමෘද්ධී අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් එම සංගමය පෙන්වා දී තිබෙන්නේ.

සහනාධාර අපේක්ෂාවෙන් සිටින 2525528 වෙත දෙවන අදියරට රු.5000 දීමනාව ලබා දීම සඳහා අපේක්ෂාවෙන් සිටියද සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තවමත් සමෘද්ධි බැංකුව වෙත ප්‍රමාණවත් මුදල් ලබා නොදීම මත සමෘද්ධිලාභීන් වෙතද රු. 5000 දීමනාව ගෙවා අවසන් කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව ද සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාන්ගේ සංගමය පෙන්වා දී ඇති ප්‍රධාන කාරණයයි.

එමෙන්ම රු.5000 දීමනාව ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දිනපතා සෑම මොහොතකම දුරකථන මඟින් විමසීම් කරන බැවින්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් විශාල ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටින බවද සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සංගමය සමෘද්ධි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා වෙත යොමුකර ඇති ලිපියේ දැක්වෙනවා.

මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කර තෝරාගෙන ප්‍රමාදයකින් තොරව රු. 5000 දීමනාව ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මුදල් සමෘද්ධි බැංකුව වෙත කඩිනමින් ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි එම සංගමය වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටින්නේ.

LEAVE A REPLY