ගත වූ මාස 02 ක පමණ කාලය තුල සිය දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් ලක්ෂ 900 ක පමණ පාඩුවක් සිදුව ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මේ දිනවල සීමිත දුම්රිය ප්‍රමාණයක් ධාවනය කෙරුණ ද දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම මාස 02 ක පමණ කාලයක් නතර වී තිබීම හේතුවෙන් ප්‍රමාණවත් ආදායමක් නොලැබෙන බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලේ.

LEAVE A REPLY