බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුරේ සහ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන්හි නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කල තවත් පුද්ගලයින් 29 දෙනෙකු එම මධ්‍යස්ථානවලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර නෞකා ආරක්‍ෂණ රාජකාරීන්හි නියුතු පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු සහ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්තානයේ නිරෝධායනය වූ නාවික හමුදා පුද්ගලයින්ගේ පවුල් 04කට අයත් සාමාජිකයින් 18 දෙනෙකු මෙලෙස එම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන් වෙතින් පිටත්ව ගොස් ඇති බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ.

මේ වන විට අනුරාධපුර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථනයෙහි නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර සිටි නාවික හමුදා පුද්ගලයින්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් සියළු දෙනාම නිරෝධායනය අවසන් කර එම මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටත්ව ගොස් ඇති අතර, බූස්ස නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් කණ්ඩායම් 23ක් වශයෙන් පුද්ගලයින් 179ක් නිරෝධායනය අවසන් කර පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. එමෙන්ම තවදුරටත් නිරෝධායනයට ලක්වන පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 85ක්.

LEAVE A REPLY