හෙට සහ අනිද්දා දිනවලදී දිවයිනේ සියළුම මත්පැන් හල් වසා තබන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව සමස්ත දිවයිනටම බලපාන පරිදි මත්පැන් විකිණිමේ සුරාබදු බලපත්‍රලත් ස්ථාන සියල්ල වසා තැබිය යුතු බවයි එම දෙපර්තම්නේතුව නිවේදනය කළේ.

මෙම නියමයන් කඩ කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව ද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY