අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ත්‍රස්ත මර්දන කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනා ඇතුලු ඉහළ පොලිස් නිළධාරීන් 11 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස සිටි, ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ඩබ්ලිව් තිලකරත්න මහතා, ඇමති ආරක්ෂක කොට්ඨාශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසයි මාරු කර යවා ඇත්තේ.

ත්‍රස්ත මර්දන හා විමර්ෂණ කොට්ඨාශයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස සිටි, ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඒ.ආර්.පී.ජේ .අල්විස් මහතා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස ස්ථාන මාරු කර තිබෙනවා.

මෙම මාරුවීම් සියල්ල සිදු කර ඇත්තේ ස්වාධීන පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ සහ ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය මතයි.

LEAVE A REPLY