උපකාරක පන්ති යලි ආරම්භ කිරීමේ දී පැන නැගී ඇති ගැටලු විෂය කොට සමස්ත ලංකා වෘත්තිය දේශකවරුන්ගේ සංගමය ඉදිරිපත් කළ යෝජනා රැසකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එකඟත්වය පළ කර තිබෙනවා.

දහසකට අධික සිසුන් සංඛ්‍යාවකට අධ්‍යාපනය ලබාදුන් උපකාරක පන්ති සිසුන් 250 ට සීමා කිරීම අසීරු බව දේශකවරු පෙන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ ජනාධිපතිවරයා කාල පරාස දෙකකදී සිසුන් 500 කට ඉගැන්වීමේ අවස්ථාව සැලසීමට සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින්ගේ ද උපදෙස් අතිව අනුමැකිය ලබාදී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY