මහ මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා නිකුත් කිරීම සහ තැපෑලට භාරදීම අදින් ආරම්භ වනවා.

එය ලබන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා ක්‍රියාත්මක බවයි මැතිවරණ කොමිසම් සභාව සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම ජූලි මස 14, 15, 16 සහ 17 දිනවලදී සිදුකරන අතර අමතර දින ලෙස ජුලි 20 සහ 21 වනදා නම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති රාජ්‍ය සේවකයින් සංඛ්‍යාව හත්ලක්ෂ පන්දහස් අසූපහක් බව මැතිවරණ කොමිසම් සභාව සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY