මහනුවර සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වූ 1126 භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය අඹේවෙල සහ පට්ටිපොල දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර පීලි පැනීමට ලක්වීම හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා පැමිණ ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසනවා.

අද උදෑසන 10 ට පමණ 1126 භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය අඹේවෙල සහ පට්ටිපොල දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර අඹේවෙල කිරි කර්මාන්ත ශාලාව අසල දී මෙලෙස පීලි පැනීමට ලක් වී ඇති බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය කියා සිටියේ.

LEAVE A REPLY