මහ මැතිවරණයේ නීතිවිරෝධී පෝස්ටර්, කටවුට්, දැන්වීම් ඉවත් කිරීම සඳහා පොලීසිය වෙත රුපියල් ලක්ෂ 758ක මුදල් ප්‍රතිපාදන හිමිව තිබෙනවා.

නීතිවිරෝධී ප්‍රචාරක පුවරු ඉවත් කිරීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට අමතරව, කම්කරුවන් 1,500 කට වැඩි පිරිසක් පොලිස් ස්ථාන මට්ටමින් යොදාගැනීමටයි සැළසුම් කර ඇත්තේ.

මේ අතර මැතිවරණ ප්‍රචාරක දැන්වීම්, පෝස්ටර්, කටවුට් ආදිය නීතිවිරෝධී අයුරින් ප්‍රදර්ශනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිරීක්ෂණය වෙමින් පවතින මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් පවසනවා.

මැතිවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධිකාරක මංජුල ගජනායක මහතා වී එෆ් එම් ප්‍රවෘත්ති වෙත කියා සිටියේ මෙවර මහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් මේ සම්බන්ධයෙන් වඩා අවධානයක් යොමු කළ යුතු බවයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මැතිවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධිකාරක මංජුල ගජනායක මහතා

LEAVE A REPLY