ඇතැම් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ තම මැතිවරණ අපේක්ෂකත්වය ප්‍රවර්ධනය කරමින් සිටින බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එමෙන්ම එහි ජාතික සංවිධායක මංජුල ගජනායක මහතා වී එෆ් එම් ප්‍රවෘත්ති වෙත කියා සිටියේ ඇතැම් සංස්ථා සභාපතිවරුන්ද දේශපාලන පක්ෂ කාර්යාලවල පක්ෂ ප්‍රවර්ධන කටයුතුවල නිරතවීම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් බවයි.

LEAVE A REPLY