ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්දන මිල ගණන් තවදුරටත් පහත වැටෙමින් පවතිනවා. ඇමරිකානු ඩබ්ලිව්.ටී.අයි වර්ගයේ බොරතෙල බැරලයක මිල සියයට 1 දශම 72 න් පහත වැටී ඇති අතර, එම වර්ගයේ තෙල් බැරලයක මිල අද සටහන් වී තිබුණේ ඩොලර් 38 දශම 92 ක් ලෙසයි.

එමෙන්ම බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල සියයට 2 න් පහත වැටී තිබෙනවා. එම තෙල් බැරලයක මිල සටහන් වී ඇත්තේ ඩොලර් 41 දශම 72 ක් ලෙසයි.

LEAVE A REPLY