ලොකු ලූණු කිලෝවක් සඳහා පනවා ඇති විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 50 දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

ඒ, මුදල් අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කර ඇති නියෝගයකට අනුවයි

අද සිට මාස 03 ක කාලයක් සඳහා මෙම නියමයන් බලාත්මක වනු ඇති.

මීට අමතරව කරවල සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිලෝ ග්‍රෑමයකට රුපියල් 52 ක් ලෙස සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

මුංඇට සඳහා කිලෝවකට රුපියල් 40 ක් ලෙසද සංශෝධනය කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

LEAVE A REPLY