ජාත්‍යන්තර නිරීක්‍ෂකයින්ගේ සහභාගීත්වයකින් තොරව මෙවර මැතිවරණයේ සියළු කටයුතු සිදුකිරීමට සිදුව තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කළ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා නිරීක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා.

LEAVE A REPLY