අමාත්‍යංශ 28 කින් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ 40 කින් සමන්විත අමාත්‍යංශ ව්‍යූහය අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් හොඹවනු ලබන අමාත්‍යංශ ද ඊට අයත්.

ඒ අනුව අමාත්‍යංශ සංයුතිය, විෂය පථය, අදාළ ආයතන සහ බලපවත්නා නීති සහ අණපනත් සඳහන් ගැසට් නිවේදනය අද පස්වරුවේ ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

අමාත්‍යංශ සකස් කිරිමේදී ජාතික ප්‍රමුඛතා, ප්‍රතිපත්තිමය වගකීම් සහ කාර්යයභාර්යය සැළකිල්ලට ගෙන ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසන්නේ.

එක් එක් අමාත්‍යංශයට අයත් පුලුල් කාර්යය භාර්යය අනුව සුවිශේෂ ප්‍රමුඛතා සපුරා ගැනීම සහ අදාළ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසු වන පරිදි රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ සකස් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම අමාත්‍යංශ ව්‍යුහය සැකසීමේ දී ජාතික ආරක්ෂාව, ආර්ථික සංවර්ධනය, යටිතල පහසුකම්, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය හා ක්‍රිඩා යන ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා.

එම ව්‍යුහ මගින් ග්‍රාමීය හා කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය මෙන්ම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ද පැතිකඩ ගණනාවක් ආවරණය කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයෙහි සඳහන් වන්නේ.

එමෙන්ම සෑම අමාත්‍යංශයකම විෂය පථය සුවිශේෂ ප්‍රමුඛතා අදාළ ආයතන සහ නීති රාමුව අනුමාතෘකා යටතේ පැහැදිලි කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY