ඉන්දියාවේ නව කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයින්ගෙ ගණන මිලියන පහ ඉක්මවා ගොස් ඇති බවට වාර්තා වේ.
ආසාදිතයින්ට ඔක්ෂිජන් සැපයිමට ඉන්දීය රොහල් වලට නොහැකි වි ඇති බවටද වාර්තා කර ඇත.

LEAVE A REPLY