ජනාදිපතිතුමගේ,අග්‍රාමාත්‍යතුමගේ සහ ඉහළ පෙළෙ රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ නම් සදහම් කරමින් පාසල් වලට ළමයින් ඇතුලත් කර ගන්නා ලෙස කරන ඉල්ලීම් නොපැකිළා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නයි සියලු විදුහල්පතිවරුන්ට ජනාධිපති ලේකම් වරයා විසින් උපදෙස් දී ඇත. ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ එම නියමය කඩ කරන විදුහල්පතිවරුන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නා බවයි.

LEAVE A REPLY