දශක හතරකට පසු උතුරුකරයේ ගොවියාගේ ප්‍රශ්න ගැටළු පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයෙකු සංචාරය කළ ප්‍රථම අවස්ථාව සනිටුවන් කරමින් මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා යාපනයේ සංචාරයක නිරත වුණා.

දමිළ භාෂාවෙන් කථා කළ හැකි ගොවියාගේ දුක හඳුනාගත් අමාත්‍යවරයෙකු දුක සැප සොයාබැලීමට පැමිණීම පිළිබඳව උතුරේ ජනතාවගේ මහත් උද්දාමයට පත්වුණා.

යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී යාපනය දිස්ත්‍රික් ගොවි සමිති හමු වූ අමාත්‍යවරයා ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටළු සහ අවශ්‍යතා විමසු අතර, ඒ සඳහා එම මොහොතේදීම විසඳුම් ලබාදෙන්නට ක්‍රියා කළා.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ සියලුම අයතනවල ඉහළ නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී කරවාගත් අමාත්‍යවරයා ගොවි ප්‍රශ්න සෘජුවට ඔවුන්ට යොමුකිරීමට ද අවස්ථාව ලබාදුන්නා.

උතුරත් දකුණත් යා කරමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කළ මෙම වැඩසටහන පිළිබඳව උතුරේ ජනතාව ඉමහත් ප්‍රශංසාත්මකව කතා කර ඇති බව සදහන්.

LEAVE A REPLY