රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමය අද උදෑසන අටේ සිට සේවයෙන් ඉවත්ව වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කර තිබෙනවා.

ඒ, විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණ සේවාවේ පවතින පුරප්පාඩු සම්පූුර්ණ නොකිරීමට සහ තවත් ගැටලු කිහිපයක් මුල්කර ගනිමිනුයි.

ඒ අනුව අද උදෑසන අටේ සිට සියලු විකිරණ ප්‍රතිකාර කටයුතුවලින් සහ සාමාන්‍ය විකිරණ පරීක්ෂණ, එම් ආර් අයි පරීක්ෂණ, සී ටී ස්කෑන් පරීක්ෂණ ඇතුලු විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන් සිදුකරන සියලු රාජකාරීවලින් ඔවුන් ඉවත්ව තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY