තම කර්මාන්තය දියුනු කර ගැනීම සදහා පහසුවෙන් ණයක් ලබා ගත හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතු බව අගමැති විසින් බත්තරමුල්ල දියත උයනෙ අද පැවති හස්ත කර්මාන්ත වෙළද පොළ දි ප්‍රකාශ කල සිටියා.

LEAVE A REPLY