20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව සකස් කළ සංශෝධිත වාර්තාව අද කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ නව පුද්ගල කමිටුවක් විසිනුයි 20 වන ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත අධ්‍යයනය කළේ.

ඉන් අනතුරුව ඉවත් විය යුතු, සංශෝධනය විය යුතු සහ අලුතින් එක්විය යුතු කාරණා අධ්‍යයන වාර්තාවට ඇතුලත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණා.

එම කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා සඳහන් කළේ නව යෝජනා සමග පිරිපුන් ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් නිර්මාණය කිරීමට අවස්ථාව උදාවන බවයි.

අදාළ වාර්තාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී අනුමත වුවහොත් එය ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙණු ඇති.

LEAVE A REPLY