ජනාධිපති කාර්යාලයේ සේවා ලබාගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන ජනතාවට තැපෑලෙන්, දුරකතනයෙන් හා විද්‍යුත් තැපැල් සේවය ඔස්සේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මකයි. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පැවැසුවේ පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම වැඩපිළිවෙල සම්පාදනය කළ බවයි.

ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්යාලයේ මහජන සම්බන්ධතා අංශයේ 011 4 354 550 / 011 2 354 550 යන දුරකතන ජනතාව සඳහා විවෘත කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ඔම්බුස්මන් කාර්යාලයේ 011 2 338 073 යන දුරකතන අංකය ඔස්සේද ඕනෑම විමසීමක් සිදුකළ හැකියි. සම්බන්ධ කරගත හැකිය.
ජනාධිපති අරමුදල සමඟ සම්බන්ධ වීමට 011 2 354 354 යන දුරකතන අංකය හදුන්වා දී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY