පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ සියලු පළාත් කාර්යාල ලබන ඔක්තෝබර් 23 වනදා දක්වා මහජනතාවට විවෘත නොකිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම ඇතුළු මහජනතාව වෙත සැපයෙන අනෙකුත් සේවා පිළිබඳ වැඩිදුර විමසීම් සඳහා දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දුන්නා.

0115 226 126, 0115 226 115, 0115 226 100, 0115 226 150 එම දුරකථන අංකයි.

මෙන්න එම දුරකථන අංක නැවතත්.

0115 226 126, 0115 226 115, 0115 226 100, 0115 226 150

විභාග, සම්මුඛ පරීක්ෂණ, විදෙස් ගමන් බලපත් ලබාගැනීම වැනි හදිසි හා අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත කඩිනමින් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ඉල්ලුම්කරුවන්ට මෙම දුරකථන අංක ඔස්සේ දැනුම් දිය හැකියි.

LEAVE A REPLY