2020 සහ 2021 වසර වලට අදාල සමස්ත වියදම් ඇතුළත් විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුවා.

පළමු විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව මෙම වසරේ සමස්ත වියදම රුපියල් කෝටි දෙලක්ෂ 53,805 ක් ලෙස දක්වා ඇති අතර, දෙවන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව ලබන වසරේ සමස්ත වියදම ලෙස පෙන්වාදී ඇත්තේ රුපියල් කෝටි දෙලක්ෂ 67,804 ක් වේ.

මෙමඟින් ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා, කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සඳහා ලබන වසරේ වැය ශීර්ෂයන් සඳහා මුදල් වෙන් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY