2021 අයවැය යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් පක්‍ෂ විපක්‍ෂ නියෝජිතයින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටතදීද විවිධ අදහස් පලකරනවා. මේ දිවයිනේ විවිධ ස්ථානවලදී විමල් වීරවංශ, වේලු කුමාර්, හර්ෂණ රාජකරුණා සහ ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්‍ෂ යන නියෝජිතයින් පලකළ අදහස් කිහිපයක්.

LEAVE A REPLY