ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙල

උසස් මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් රට තුළ ස්ථාපිත කිරිම සඳහා මාධ්‍යවේදින් විසින් සිදු කරන මෙහෙවර සහ ඔවුන්ගේ නිර්මාණශිලී දායකත්වය ඇගයිම සඳහා වන ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙල...

නවම් පුන් පොහෝ දිනය අදයි.

සම්බුද්ධ ශාසනයේත්, බුද්ධ චරිතයේත් උදාර සිදුවීම් රැසක් සිදුවුණු ඉතා පූජනීය දිනයක් ලෙස නවම් පුන් පොහොය දිනය සැලකිය හැකි වනවා. සම්බුද්ධ ශාසනයේ පහළ වූ ඉතා වටිනා...