මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ගේ වත්කම් සරසවි සිසුන්ගේ ගිණුම්වලට

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් සිය මුදල් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් යොදා ගනිමින් සිටින බවට තොරතුරු අනාවරණ වී තිබෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ගේ වත්කම් පිළිබඳ විමර්ශන...